Publications

क्र.न. शीर्षक फाइल प्रकाशित मिति
कक्षा ६-१० सामुदायिक विद्यालय अध्ययन गरेको प्रमाणीकरण फारम Sep 18th 2023
सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) र सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको विवरण Jul 31st 2023
नेसनल बोर्ड अफ मेडिकल स्पेसियालिटिज परिचयात्मक पुस्तिका, २०८० Jul 20th 2023
उच्च शिक्षा तहका शिक्षकको (फ्याकल्टी) न्यूनतम योग्यतासम्बन्धी मापदण्ड, २०७९ Aug 16th 2022