सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गरेको प्रमाणित गर्ने पत्र को ढाँचा

२०७७ चैत्र १०

कक्षा ६ देखि कक्षा १० सम्म सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गरेको प्रमाणित गर्नका लागि यो ढाँचा प्रिन्ट गरी आवश्यक विवरण भरेर प्रमाणित गरी Online application मा अपलोड गर्नु होला ।


डाउनलोड