चिकित्सा शिक्षा स्नातकोतर तह (MECEE-PG) का शेक्षिक कार्यक्रमहरुमा भर्नाका लागि लिइने एकीकृत प्रवेश परीक्षाको परीक्षा तालिका सम्बन्धी सूचना ।

१३ मंसिर २०७९, मंगलबार
चिकित्सा शिक्षा स्नातकोतर तह (MECEE-PG) का शेक्षिक कार्यक्रमहरुमा भर्नाका लागि लिइने एकीकृत प्रवेश परीक्षाको परीक्षा तालिका सम्बन्धी सूचना ।

चिकित्सा शिक्षा स्नातकोतर तह (MECEE-PG) का शेक्षिक कार्यक्रमहरुमा भर्नाका लागि लिइने एकीकृत प्रवेश परीक्षाको परीक्षा तालिका सम्बन्धी सूचना ।

डाउनलोड