Notice
October 15, 2020

सूचना

सूचना

Read More
Notice
October 09, 2020

Urgent Notice Regarding PG Common Entrance Examination, 2020

Read More
Notice
October 08, 2020

चिकित्सा शिक्षा आयोगको अत्यन्त जरुरी सूचना

चिकित्सा शिक्षा आयोगको अत्यन्त जरुरी सूचना

Read More
Notice
October 08, 2020

चिकित्सा शक्षा एकीकृत प्रवेश परीक्षा सञ्चालन कार्यविधि, २०७७ (प्रथम संसोधन )

चिकित्सा शक्षा एकीकृत प्रवेश परीक्षा सञ्चालन कार्यविधि, २०७७ (प्रथम संसोधन )

Read More
Notice
October 05, 2020

सूचना

सूचना 

Read More
Notice
September 16, 2020

चिकित्सा शिक्षा स्नातकोत्तर तह (Post Graduate Level in Health Professional Education)का शैक्षिक कार्यक्रमहरुमा भर्नाका लागि लिइने एकीकृत प्रवेश परीक्षाको अनलाइन फाराम भर्ने सम्वन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना

चिकित्सा शिक्षा स्नातकोत्तर तह (Post Graduate Level  in Health Professional Education)का शैक्षिक कार्यक्रमहरुमा भर्नाका लागि लिइने एकीकृत प्रवेश परीक्षाको अनलाइन फाराम भर्ने सम्वन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना 

Read More
Notice
September 15, 2020

Notice for foreign candidates for common entrance examination of post graduate level in health professional education

Notice for foreign candidates for common entrance examination of post graduate level in health professional education

Read More
Notice
August 26, 2020

चिकित्सा शिक्षा आयोगको २०७७ साउन ३० गतेको वैठकको निर्णय

चिकित्सा शिक्षा आयोगको  २०७७ साउन ३० गतेको वैठकको निर्णय

Read More
Notice
August 19, 2020

OMR Machine खरिदकालागि बोलपत्र आव्हानको सूचना

OMR Machine खरिदकालागि बोलपत्र आव्हानको सूचना

Read More
Notice
July 28, 2020

Regarding information

Regarding information

Read More